Abteilung

Signatur

A Sp III/8e

Abteilung

Nachlass Giusep Demont (1884-1975) Redaktor und Emma Demont-Meier (1884-1955); Sevgein

Erläuterung

Bestand erschlossen, Verzeichnis im Lesesaal vorhanden. Signatur: CB II 1360 d 24/019 und CB II 1360 k 01/087

Siehe auch Fotobestand FR-A Sp III/8e

HLS Link: http://www.e-lir.ch/index.php?id=450&t_articles_id=1575&lemma=&chavazzin=demont&lemma_lang=

Provenienz

Migration

Stufe Zielsystem

Bestand